loading
youtube
youtube
  • LATE Check-Out we wszystkich hotelach RED SEA HOTELS

  • ETI - Twój wymarzony urlop w najlepszej cenie!

  • MAHARA CLUB - program dla stałych Klientów RED SEA HOTELS

  • Wszystkie oferty z przelotem i transferem!

  • Planujesz urlop?- skontaktuj się z nami, tel:+48 22 3549230

Szukaj & Rezerwuj


ETI - Call Center
22 – 354 92 30
Doradztwo & Rezerwacja:
Pn-Pt
09:00 – 18:00

Ogólne warunki uczestnictwa

 

 

 
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ETI sp. z o.o.
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Biuro Podróży ETI sp. z o.o. jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 187, ze zm.).
2. Biuro Podróży ETI sp. z o.o. p3. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:
a) warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży ETI sp. z o.o.,
b) Organizator – Biuro Podróży ETI sp. z o.o.,
c) Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub która zawarła umowę o imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług objętych uprzednio zawartą umową,
d) umowa – umowa o imprezę turystyczną zawierana między Organizatorem a Klientem,
e) strony umowy – Organizator oraz Klient,
f) impreza – impreza turystyczna organizowana przez Organizatora,
g) umowa – zgłoszenie – formularz przygotowany przez Organizatora, na podstawie, którego Klient składa organizatorowi ofertę zawarcia umowy o imprezę,
g) Ustawa – ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 187, ze zm.).
 
II. ZAWARCIE UMOWY
 
1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz inne informacje przekazane Klientowi przed złożeniem przez niego Organizatorowi oferty zawarcia umowy, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2017 r.,  poz. 459), chyba że co innego wynika z ich treści.
2. Do zawarcia umowy dochodzi w drodze złożenia oferty przez Klienta i jej przyjęcia przez Organizatora.
3. W przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby (osób) trzeciej (trzecich), osoba zawierająca umowę wskazuję tę osobę (osoby) w chwili składania oferty zawarcia umowy.
 
III. CENA
 
1. Jeżeli w chwili zawarcia umowy do czasu rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostaje między 31 a 180 dni Klient przy zawarciu umowy zobowiązany jest zapłacić co najmniej 30% ceny imprezy, a w przypadku zawarcia umowy w terminie krótszym niż 31 dni przed rozpoczęciem imprezy całość ustalonej ceny, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. W przypadku płatności w ratach, cała cena powinna być uiszczona nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej wskazanym w umowie, chyba że umowa stanowi inaczej.
3. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w pkt. III.2, organizator może odstąpić od umowy, co rodzi skutki określone w pkt. VI.3 niniejszych Warunków uczestnictwa.
4. Cena imprezy obejmuje VAT.
5. Organizator może podwyższyć cenę imprezy turystycznej jedynie w przypadku udokumentowania wpływu na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
a) wzrostu kosztów transportu,
b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
c) wzrostu kursów walut.
6. Podwyższenie ceny w oparciu o pkt. III.5 może nastąpić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku podwyższenia ceny, Klient może od umowy odstąpić, o czym powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, a Organizator ma obowiązek zwrotu wpłaconej ceny.
7. Klient może zapłacić za imprezę turystyczną według własnego wyboru:
a) gotówką bezpośrednio Organizatorowi,
b) gotówką, przelewem lub kartą kredytową Organizatorowi za pośrednictwem jego Agenta,
c) przelewem na konto Organizatora.
d) kartą kredytową.
 
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA I ORGANIZATORA
 
1. Klient ma prawo do wszystkich świadczeń wynikających z umowy.
2. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy
b) odstępuje od umowy.
3. Jeżeli Klient odstępuje od umowy w przypadku określonym w pkt. IV.2, może on, według swego wyboru:
a) uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo
b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń, bez obowiązku zapłaty kary umownej.
4. Jeżeli Klient od umowy odstępuje we wskazanym wyżej przypadku, może on dochodzić odszkodowania zgodnie z art. 14 ust. 7 Ustawy.
5. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, zawiadamiając o tym Organizatora i uzyskując jego akceptację. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania danej imprezy Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej imprezy bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.
7. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym mowa w pkt. IV.6 jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Klient może zażądać odpowiedniego obniżenia ustalonej ceny imprezy.
8. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Organizator jest zobowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.
9. W czasie trwania imprezy turystycznej Klient może w razie trudności zwracać się do lokalnego przedstawiciela Organizatora wskazanego w umowie.
10. Przed zawarciem umowy Organizator przedstawia Klientowi ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. W trakcie imprezy Uczestnik powinien posiadać odpowiednie dokumenty związane z wyżej wymienionymi przepisami.
 
V. UBEZPIECZENIE KLIENTA
 
1. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego z Uczestników imprezy organizowanej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Niemcy (Biuro w Polsce: Chłodna 51, 00-867 Warszawa) – dalej zwany „Ubezpieczycielem”. Ubezpieczenie podstawowe rozszerzone jest o ochronę z tytułu ubezpieczenia bagażu podróżnego.
2. Przedmiot i sumy ubezpieczenia podstawowego zawartego w cenie imprezy turystycznej w zakresie szczegółowo określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ubezpieczyciela:
    koszty leczenia, transportu medycznego i repatriacji (w tym wizyty związane z ciążą, leczenie stomatologiczne, leczenie urazów w związku z amatorskim uprawianiem sportów): 15.000 EUR,
    następstwa nieszczęśliwych wypadków, w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu: 15.000 PLN, w przypadku śmierci 7.500 PLN,
    koszty ratownictwa i akcji poszukiwawczych: 15.000 PLN,
    ubezpieczenie bagażu: 1.500 PLN.
całodobową centralą alarmową Ubezpieczyciela w Warszawie: +48 22 250 13 27.
5. Ogólne warunki ubezpieczenia, zawierające m.in. sposób likwidacji szkody, są doręczane Klientowi przed zawarciem umowy o imprezę turystyczną. Są one dostępne również
6. Organizator zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie oraz jej przerwania.
 
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1. Jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta
(art. 14 ust. 6 Ustawy), Klient ma prawo, według swojego wyboru:
a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
W takim wypadku Klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpi z powodu:
a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomi o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie,
b) siły wyższej.
2. Organizator zastrzega, że z możliwości odwołania imprezy turystycznej z powodu braku odpowiedniej liczby Uczestników może skorzystać nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest określenie minimalnej liczby Uczestników w umowie - zgłoszeniu.
3. Klient może od umowy odstąpić w każdym czasie. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. W przypadku odstąpienia Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych mu przez Organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztu rezygnacji, ustalanego indywidualnie w każdym przypadku. Koszt rezygnacji obejmuje koszty poniesione przez Organizatora w związku z zawarciem przez Klienta umowy i późniejszym odstąpieniem od niej. Organizator podaje w celu informacyjnym, że w świetle dotychczasowego doświadczenia koszt ten najczęściej kształtuje się następująco (w stosunku do całkowitej ceny):
- do 30 dni przed wylotem – do 30%,
- 29-15 dni – do 65%,
- 14-7 dni – do 75%,
- 6-3 dni – do 85%,
- od 2 dni przed wylotem: do 95%.
Z uwagi na charakter i naturę kosztu rezygnacji, Organizator w praktyce najczęściej jest w stanie określić go dopiero po zakończeniu imprezy turystycznej.
 
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 
1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c) albo siłą wyższą.
2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w powyższych przypadkach, nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.
3. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej, z wyjątkiem szkód na osobie, do dwukrotności ceny imprezy względem każdego Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.
4. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 
VIII. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE ORGANIZATORA
 
1. Organizator, stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 pkt 1 Ustawy, potwierdza posiadanie zabezpieczenia finansowego związanego z proponowanymi przez niego imprezami turystycznymi, które zapewnia Klientom:
a) pokrycie kosztów powrotu z imprezy do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez Klientów, w wypadku gdy Organizator, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu,
b) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących Organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,
c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu.
- w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z Ubezpieczycielem.
b) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana
- z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu.
 kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a organizatorem turystyki;
 kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki;
 oświadczenie klienta organizatora turystyki stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości;
 oświadczenie klienta organizatora turystyki zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, b lub d Ustawy, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
 
IX. REKLAMACJE
 
1. Jeżeli w trakcie imprezy Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora, a także współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód.
2. Klient może złożyć Organizatorowi pisemną reklamację w terminie 30 dni od zakończenia imprezy.
3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż:
a) w przypadku zgłoszenia reklamacji w czasie trwania imprezy – w terminie 30 dni od jej zakończenia,
b) w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończenia imprezy – w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.
4. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy.
 
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Podane przez Klientów dane osobowe Organizator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach związanych z realizacją zawieranej z Klientem umowy o imprezę turystyczną.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 992 z późn. zm.) jest Organizator.
3. Podane dane osobowe w formularzu rezerwacyjnym są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy o imprezę o imprezę turystyczną.
4. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych wyłącznie przez Organizatora po złożeniu odrębnego oświadczenia w procesie zawierania umowy.
5. Organizator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy (m.in. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie). Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Organizatora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków uczestnictwa nie narusza ważności pozostałych postanowień.
2. W razie sprzeczności treści umowy z Warunkami uczestnictwa strony są związane umową.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami uczestnictwa mają zastosowanie m.in. przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.